"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

09 November, 2014

AMANAH – DITUNTUT DALAM ISLAM


Kandungan Al-Qur’an meliputi semua aspek kehidupan manusia. Al-Qur’an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan dengan alam sekitar. Al-Qur’an tidak hanya berbicara tentang aqidah, ibadah dan akhlak sahaja, tetapi juga berbicara tentang ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya.

Dari sekian banyak yang dibicarakan Al-Qur’an, amanah merupakan salah satu bahagian yang penting yang dibicarakan oleh Al-Qur’an. Dikatakan penting, kerana amanah merupakan salah satu ciri ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dalam keislamannya. Sementara sifat khianat yang merupakan lawan dari sifat amanah merupakan salah satu ciri pembangkangan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta’ala yang boleh membawanya pada keadaan cacat keislaman dan keimanannya.

Dalam hal ini Abdurrahman Hasan Habannakah mengungkapkan: “Sesungguhnya Islam telah mewajibkan kaum muslimin untuk memiliki sifat amanah, dan mengharamkan mereka menempuh jalan khianat. Orang yang memiliki sifat amanah berarti ia taat kepada Allah, dan orang yang memiliki sifat khianat berarti ia berbuat maksiat kepada Allah, dan bisa jadi ia sampai pada suatu keadaan dimana keislaman dan keimanannya manjadi cacat.” (Abdurrahman Hasan Habannakah Al-Maydani, Al-Akhlaq Al-Islamiyyah wa Ususuha - Dar Al-Qalam, cet. 2, 1407 H/1987 M), jld. 1, hal. 647).

Dari ungkapan Habnnakah diatas jelas bahawa ada hubungan yang erat antara amanah dengan keimanan. Hal ini pun sebetulnya telah diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya:

لا إيمان لمن لا أمانة له
“Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah.” (Hadits Riwayat: Ahmad).

Jelas sekali bahawa amanah merupakan sifat orang-orang yang beriman.  Orang yang menunaikan amanah bererti memiliki sifat orang-orang yang beriman. Sebaliknya orang yang khianat bererti memiliki sifat orang munafik. Ini merupakan bukti bahawa amanah memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam Islam.

Pengertian Amanah

Dalam bahasa, amanah berasal dari kata bahasa Arab: أَمِنَ يَأْمَنُ أَمْناً yang berarti aman/tidak takut. (Ibrahim Muthafa, Al-Mu`jam Al-Wasith, Al-Maktabah Al-Islamiyyah, hal 28). Dengan kata lain, aman adalah lawan dari kata takut. Dari sinilah diambil kata amanah yang merupakan lawan dari kata khianat. Dinamakan aman kerana orang akan merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang yang amanah.

Secara istilah, ada sebahgian orang yang mendefinisikan kata amanah secara sempit iaitu menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Yang sebenarnya hakikat amanah itu jauh lebih luas. Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa ta’ala saperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta. (Wahbah Az-Zuhayli, At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syariah wa Al-Akhlak)

Amanah yang merupakan sifat orang yang beriman mempunyai rangkuman yang sangat luas. Amanah tidak hanya berkaitan dengan masalah harta, tetapi juga berkaitan dengan selain masalah harta, atau menurut istilah M. Quraish Shihab, amanah bukan sekadar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam-macam. (M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, cet. 1, vol. 2, hal. 458)

Luasnya ruang lingkup amanah disebutkan juga oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Islamuna: “Amanah adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah adalah kata yang pengertiannya luas meliputi segala hubungan. Konsisten dalam keimanan serta meriwayatnya dengan faktor-faktor yang menyebabkan berkembang dan kekalnya adalah amanah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta’ala adalah amanah, berinteraksi secara baik dengan perseorangan dan kelompok adalah amanah; dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya adalah amanah. (Sayyid Sabiq, Islamuna, - Daar Al-Kitab Al-Arabi hal. 166-167)

Ruang Lingkup Amanah

Dari uraian diatas, jelas sekali bahawa amanah mencakup ajaran Islam secara keselurahan, bukan seperti pemahaman sebahgian orang bahawa amanah itu sebatas menjaga dan mengembalikan titipan orang lain. Amanah sendiri terdiri dari beberapa macam, sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhayli, iaitu: pertama, menjaga amanah yang ada pada hak-hak Allah Subhanahu wa ta’ala. Hal ini terdiri dari melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, menggunakan segala perasaan dan anggota badan pada sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Kedua, menjaga amanah yang ada pada hak-hak diri sendiri. Iaitu bahawa seseorang tidak melakukan perbuatan kecuali yang bermanfaat baginya baik dalam agama, dunia dan akhirat. Tidak melakukan suatu perbuatan yang membahayakannya di dunia dan akhirat; menjaga diri dari perkara-perkara yang menyebabkan sakit; serta melakukan kaedah-kaedah ilmu kesihatan. Ketiga, menjaga amanah pada hak-hak orang lain; iaitu dengan mengembalikan barang-barang titipan dan pinjaman, tidak curang dalam melakukan transaksi, dan tidak menyebarkan rahasia dan cacat orang lain. (Wahbah Az-Zuhaily, jilid. 3, juz 5, hal. 123)

A.         Amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta’ala

Amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta’ala terbagi dalam tiga perkara, iaitu:

a.            Amanah Iman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala

Iman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala adalah amanah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta’ala kepada manusia sejak lahir. Ertinya, manusia dapat mengenal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala berdasarkan niat, kehendak, dan usahanya. Amanah fitrah ini khusus diberikan Allah Subhanahu wa ta’ala kepada manusia, kerana selain manusia beriman dan taat kepada-Nya berdasarkan pemberian Allah Subhanahu wa ta’ala, bukan berdasarkan niat, kehendak dan usahanya. (Sayyid Quthub, Fi Zhilal Al-Qur’an, jilid 2, hal. 688).

Amanah iman ini berdasarkan firman Allah Subahahu wa ta`ala, yang ertinya:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً
Innaa 'aradhnaa al-amaanata 'alaa alssamaawaati waal-ardhi waaljibaali fa-abayna an yahmilnahaa wa-asyfaqna minhaa wahamalahaaal-insaanu innahu kaana zhaluuman jahuulaan 

Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan”. (Surah: Al-Ahzaab: 72)

Iman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, menerima dan melaksanakan perintah-Nya merupakan fitrah manusia. Dalam erti kata manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala mempunyai kemampuan atau persiapan untuk perkara itu. Kemampuan atau persiapan itu berbentuk kehendak, upaya, kesungguhan dan semacamnya. Sementara makhluk lain tidak diciptakan Allah Subhanahu wa ta’ala untuk memiliki kemampuan dan persiapan untuk hal itu. Kepatuhannya hanya sebatas melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa ta’ala, bukan lahir dari keinginan, usaha dan kesungguhannya.

Iman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala sebagai fitrah ini sesuai dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam:

ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه
“Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (Muttafaq Alaih).

Fitrah yang dimaksud dalam hadits di atas adalah Islam yang termasuk di dalamnya Iman, bukan bagaikan kertas putih sebagaimana diertikan oleh sebahgian orang.

Keadaan Iman sebagai fitrah sesuai juga dengan keadaan amanah sebagai fitrah. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: “…..amanah masih kuat dalam lubuk hati manusia. Kemudian turunlah Al-Qur’an, maka mereka mulai mempelajari Al-Qur’an dan As-Sunnah.”

Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: bahwa amanah masih kuat dalam lubuk hati manusia mengisyaratkan bahawa amanah merupakan sifat fitrah manusia, yang melekat kuat dalam lubuk hati manusia. Sifat amanah ini tidak akan melekat pada lubuk hati kalau bukan sifat fitrah.

Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam:

Kemudian turunlah Al-Qur’an, maka mereka mulai mempelajari Al-Qur’an dan As-Sunnah.”

Sabda ini menunjukkan bahawa petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah terhadap amanah datang setelah melekatnya sifat amanah dalam lubuk hati manusia. Keberadaan sifat amanah dalam hati mendahului petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak terjadi kecuali sifat itu memang sudah ada secara fitrah.

b.            Amanah Ibadah

Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala merupakan bahgian dari amanah yang harus ditunaikan seseorang, kerana ibadah kepada-Nya merupakan salah satu perintah iman kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan merupakan tujuan utama manusia diciptakan.

Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta`ala:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Wamaa khalaqtu aljinna waal-insa illaa liya'buduuni

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Surah:  Adz-Dzariyat: 56)

Tugas ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta’ala yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Erti dasar ibadah adalah ketundukan dan kepasrahan. Dan yang dimaksud dengan ibadah adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta’ala, malaksanakan ajaran-ajaran agama-Nya, dan tidak melakukan penyembahahan selain kepada-Nya.

c.             Amanah Dakwah dan Jihad

Tugas dakwah dan jihad adalah amanah yang harus dipikul oleh orang muslim. Setiap muslim harus menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam:

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemunkaran maka cegahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.” (Hadits Riwayat: Muslim)

B.         Amanah terhadap sesama Manusia

Amanah terhadap sesama manusia memiliki rangkuman yang luas, baik dari sisi orang yang menjadi sasaran amanah maupun dari sisi bentuk-bentuk amanah. Di antara bentuk-bentuk amanah adalah:

Amanah dalam harta

Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta’ala yang harus dikelola dan dipergunakan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa ta’ala telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menunaikan amanah dalam harta, termasuk pula yang berkaitan dengan titipan, pinjaman, wasiat dan lain sebagainya.

Di antara amanah dalam harta yang harus ditunaikan seseorang adalah memberikan nafkah terhadap orang yang menjadi tanggungannya seperti isteri, anak, orang tua, dan pembantu, baik dalam bentuk makanan, pakaian, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan jenis nafkah yang paling utama, karena memberikan nafkah kepada keluarga termasuk wajib, sedangkan yang lainnya termasuk sunnah.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

“Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah apa yang kamu infakkan kepada keluargamu.” (HR. Muslim)   

Begitu juga harta yang ada di dalam kendali seseorang dalam sebuah yayasan, organisasi atau negara yang bukan milik pribadinya, melainkan milik yayasan, organisasi atau negara tersebut, maka ia harus memeliharanya atau memberikannya kepada yang berhak. Berkaitan dengan ini Ibnu Taimiyah berkata di dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar`iyyah: “…Bagi setiap penguasa dan wakilnya dalam pemberian hendaknya memberikan setiap hak kepada pemiliknya, dan para pengurus harta itu tidak boleh membagikannya menurut keinginannya sendiri seperti pemilik harta membagikan hartanya, kerana mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah dan para wakil bukan pemilik.” ( Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar`iyah fi Islah Ar-Rai`I wa Ar-Raiyyah, Daar Al-Ma`rifah, tth, hal. 9-10.)

Sebagai amanah, maka orang yang menerima harta orang lain akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta’ala sebelum ia berurusan dengan orang yang memberikan amanah kepadanya. Jika dalam menerima amanah tersebut ia mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa ta’ala pun akan membantunya untuk dapat mengembalikannya. Tapi jika ia mempunyai niat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa ta’ala pun akan membinasakannya. Jika ini difahami dan diyakini oleh semua orang, maka tidak akan pernah terjadi rasuah di negeri ini.

Amanah dalam fisik dan nyawa

Termasuk amanah terhadap orang lain adalah menahan diri untuk tidak menyakiti dan mengganggu fisik dan nyawa orang lain, seperti menghina, menyakiti, membunuh dan semacamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam  bersabda,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

Orang muslim (sejati) adalah apabila orang-orang muslim disekitarnya merasa aman dari lisan dan tangannya.”

Amanah dalam Kehormatan

Termasuk amanah terhadap orang lain adalah menjaga nama baik atau kehormatan orang lain, tidak mencemarkan nama baik atau merusak kehormatannya. Di antara perbuatan yang dilarang berkenaan dengan amanah ini adalah berghibah, mengadu domba, menuduh orang lain berzina, dan semacamnya.

Amanah dalam Rahasia

Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita, itulah amanah yang harus dijaga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة (رواه أبو داود)

“Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh ke kiri dan ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah amanah (yang harus dijaga). (Hadits Riwayat: Abu Dawud)

Dalam sebuah keluarga, suami isteri harus menjaga rahasia keluarga, lebih-lebih lagi rahasia ranjang. Masing-masing tidak boleh mendedahkan rahasia ranjang keluarganya kepada orang lain, kecuali kepada dokter, penasihat perkawinan atau hakim pengadilan untuk tujuan yang sesuai dengan bidang tugas mereka masing-masing. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Sesungguhnya amanah yang paling besar disisi Allah pada hari kiamat ialah menyebarkan rahasia isteri, misalnya seseorang laki-laki bersetubuh dengan isterinya, kemudian ia membicarakannya kepada orang lain tentang rahasia isterinya.” (Hadits Riwayat: Muslim)

Begitu juga pembicaraan dalam sebuah pertemuan atau hasil keputusan yang dinyatakan rahasia, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain yang tidak berhak mengetahuinya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, “Majlis pertemuan itu harus dengan amanah kecuali pada tiga majelis: Di tempat pertumpahan darah yang dilarang, di tempat perzinahan, dan di tempat perampokan.” (Hadits Riwayat: Abu Dawud)

Amanah dalam kekuasaan

Di antara amanah dalam kekuasaan ialah seseorang tidak menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keluarganya. Ia tidak boleh mengambil tambahan dari gaji yang telah ditentukan untuknya dengan cara yang tidak benar, seperti menerima suap, atau menerima suap dengan nama hadiah, rasuah, berpakat, nepotisme dan sebagainya, kerana semua itu adalah merupakan bentuk pengkhianatan dan penipuan yang akan membahayakan umat keseluruhan, yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Barangsiapa yang kami angkat menjadi pekerja untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari dari upah yang semestinya, maka itu adalah rasuah.” (Hadits Riwayat: Abu Dawud).

Di antara amanah dalam kekuasaan adalah memberikan suatu tugas atau jabatan kepada orang yang paling memiliki keupayaan dalam tugas dan jabatan tersebut. memberikan tugas atau jabatan kepada orang yang tidak mampu atau kepada seseorang yang dianggap mampu padahal ada orang yang lebih mampu lagi, disebabkan kerana ada hubungan kerabat atau persahabatan, satu daerah, suku, golongan, parti, atau kerana suap dan semacamnya, bererti ia telah berbuat khianat dan akan menyebabkan kehancuran. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kehancuran.”  (Hadits Riwayat:  Al-Bukhari)

Suatu ketika, Abu Dzarr menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta jabatan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepadanya, “Wahai Abu Dzarr, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang lemah, dan jabatan itu adalah amanah yang pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang dapat melaksanakan tugas kewajibannya dan memenuhi tanggungjawabnya.” (Hadits Riwayat: Muslim)

Termasuk amanah juga, orang yang tidak memiliki keupayaan dalam memegang suatu tugas atau jabatan kepemimpinan tidak boleh memintanya. Dalam tradisi masyarakat yang berpegang teguh kepada Islam, tidak ada seorang pun yang meminta jabatan kepemimpinan.

Amanah dalam Ilmu Pengetahuan

Di antara amanah dalam ilmu pengetahuan adalah menyebarluaskannya kepada masyarakat dan menerangi hati mereka. Orang yang menyembunyikan ilmunya bererti telah berbuat khianat terhadap ilmu tersebut dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang bersikap demikian:

من سئل عن علم فكتمه, ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة
“Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat nanti.” (Hadits Riwayat: Abu Dawud dan Tirmidzi)

Di antara amanah dalam ilmu adalah kembali kepada yang benar setelah yang benar itu jelas. Seperti jika ada orang yang mengemukakan suatu pendapat, kemudian dia melihat bahawa ada dalil yang lebih kuat berbeza dengan pendapatnya, maka ia hendaknya mencabut pendapatnya dan beralih kepada dalil yang lebih kuat. Hal ini disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya: “Barangsiapa bersumpah dengan sebuah sumpah lalu ia melihat ada yang lebih baik selainnya, maka hendaklah ia mengambil yang lebih baik dan membayar kaffarah terhadap sumpahnya.”

Di antara amanah dalam ilmu adalah tidak malu menjawab dengan kalimat “Saya tidak tahu”, jika memang ia tidak mengetahui tentang suatu masalah.

C. Amanah terhadap Diri Sendiri

Amanah terhadap diri sendiri adalah bahwa seseorang tidak melakukan sesuatu kecuali yang paling baik dan paling bermanfaat bagi dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

“Dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.” (Hadits Riwayat: Tirmidzi, Malik dan Ahmad)

Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa ta’ala berikan kepada manusia harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, seperti umur, kesehatan, dan bahkan seluruh organ yang ada pada tubuh manusia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
Walaa taqfu maa laysa laka bihi 'ilmun inna alssam'a waalbashara waalfu-aada kullu ulaa-ika kaana 'anhu mas-uulaan 

“Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya”. (Surah Al-Israa: 36)

Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, “Kemaluan itu adalah amanah, telinga adalah amanah, mata adalah amanah, lidah adalah amanah, ucapan adalah amanah, tangan adalah amanah, kaki adalah amanah, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah.” (Al-Qurthubi, Al-Jami` Li Ahkaam Al-Qur’an, jilid 3, hal. 16.)

Kesimpulan

Amanah adalah sifat dan sikap yang wajib dimiliki oleh setiap muslim kerana tidak ada iman tanpa amanah. Pada dasarnya, seluruh hidup kita selama di dunia ini sebenarnya adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sehingga merugi dan celakalah orang yang tidak menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya.

Cukuplah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling amanah, sampai kawan dan lawan pun merasa aman dan tenang hidup dan bermuamalah bersama dengan beliau. Sungguh bumi ini akan damai dan sejahtera jika setiap penghuninya melaksanakan semua kewajibannya dengan penuh rasa amanah.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam  bersabda,

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya.”

Dinukil dari: almanar.co.id/amanah dalam bingkai as-sunnah.
Diedit/post oleh: HAR

 TAMBAHAN

“Amanah Dituntut Dalam Islam”

Hadith:
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam  bersabda:

“Tanda-tanda orang munafiq ada tiga, apabila bercakap ia berbohong, apabila berjanji ia mungkir janji dan apabila diberi amanah ia khianat.” Dalam satu riwayat, “Meskipun dia berpuasa dan solat dan mengaku bahawa dirinya seorang muslim.”(Hadits Riwayat: Bukhari & Muslim)

Huraian Hadith:

1.            Umat Islam dituntut sapaya amanah didalam semua aspek kehidupan mereka.
2.            Setiap manusia hendaklah memiliki sifat amanah, kerana dengan adanya sifat amanah seseorang itu akan dipandang mulia.
3.            Sifat amanah itu disukai oleh setiap manusia, oleh itu bersihkan diri kamu dengan menanamkan sifat amanah dan kejujuran.
4.            Amanah merupakan kunci kejayaan hidup seseorang. Sebarang usaha dan perkerjaan yang tidak diikuti dengan amanah akan menghadapi kegagalan.

(JAUHI SIFAT-SIFAT KHIANAT KERANA SIFAT ITU MEMBAWA KEPADA LEMAHNYA IMAN DAN KURANG AMALAN)    
  

No comments: