"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

03 November, 2014

ISI YANG TERSIRAT DALAM SURAH AL-FATIHAH (2)


Barangsiapa yang mengenal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta’ala bersifat Arrahman, tentu dia tidak akan marah, kerana timbulnya kemarahan itu menuntut kedudukan yang tinggi, sedang kedudukan yang tinggi hanya dimiliki oleh Tuhan yang bersifat Arrahman.

Barangsiapa yang mengucapkan (dan beritikad serta melaksanakan sesuai dengan ucapan itu); “Alhamdulillah” orang tersebut telah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta’ala serta rela terhadap hasil yang telah diperolehinya.

Barangsiapa yang mengenal bahawa sesungguhnya Allah “Rabbul’alamin” tertolak dari dirinya merbahaya akibat syahwat  kesenangan melaksanakannya, hilanglah kerakusan untuk memperoleh yang belum dimilikinya, serta hilang pula kekikiran akan harta yang dimilikinya, dan yakin bahawa sesungguhnya Allah bersifat “Arrahman, Arrahmin”.

Barangsiapa yang mengucapkan “Maliki yawmiddin”, surutlah kemarahannya. Dan barangsiapa mengucapkan “Iyyaka na’budu” surutlah kesombongannya. Barangsiapa yang mengucapkan “Iyyaka nasta’inu” surutlah sikap ujub (Sikap terlalu yakin dirinya mampu melaksanakan segala tanpa Insha Allah.

Barangsiapa yang mengucapkan “Ihdinasshirathal mustaqiin” tertolaklah darinya hawa nafsu keiblisan. Dan barangsiapa yang mengucapkan “Shirathal ladzina an’amta alaihim” hilanglah kekufurannya. Barangsiapa yang mengucapkan “Ghairil maghdlubi ‘alaihim waladl-dlallin”, tertolaklah dari dirinya sikap menambah-nambah agama, hilanglah merbahaya akibat hawa nafsu yang melahirkan kekufuran dan menambah-nambah agama. Apabila telah hilang akhlak jahat, tertolaklah dari dirinya sikap hasud.

Keseluruhan isi Al-quran merupakan uraian dan perincian surah Al-Fatihah. Keseluruhan akhlak yang hina bersumber dari ketujuh akhlak tersebut diatas (kikir, rakus, takabur, Ujub, menambah-nambah agama, kufur dan hasud)

Dengan demikian Quran merupakan ubat bagi seluruh menyakit akhlak yang hina itu. Dari surah Al-Fatihah dapatlah kita simpulkan bahawa penciptaan makluk itu memerlukan lima (5) sifat:

1.         Pengadaan, yang tercermin dalam nama “Allah” (ketuhanan)

2.         Pengurusan bagi kemaslahatan hidup yang tercermin dalam nama “Arrab” (Pemilik)

3.         Penyediaan tempat dan keperluan hidup yang tercermin dalam nama “Arrahman” (Pengasih)

4.         Penyediaan tempat kembali berserta kehidupannya yang tercermin dalam nama “Arrahim”

5.         Pemindahan roh dan alam dunia kea lam akhirat yang tercermin dalam nama “Malikyaumiddin”

Dengan mengetahui keempat nama yang pertama (Allah, Arrab, Arrahman dan Arrahim) manusia akan mendekatkan diri kepada segala kebaikan dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dengan mengetahui dan meyakini kelima sifat tersebut diatas, ia akan menerima kenyataan dan berpegang pada 2 prinsip:

a.         (...Iyyaka na'budu  إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) - (hanya kepada-Mu kami sembah/mengabadi), kerana sesungguhnya Allah Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maharaja, yang memindahkan manusia dari alam penderitaan ke alam kebahagian.

b.         (...Iyyaka nastainu  إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) – (kepadaMu kami memohon pertolongan), kerana sesungguhnya Allah zat Pemelihara, yang memberi reziki, Maha Penyayang, Pemilik segala-galanya.

Untuk kehidupan dalam perjalanan didunia diperlukan bekal, dan bekal yang paling
baik adalah ibadah. Usaha untuk memperoleh bekal dengan kekuatan dan kekuasaan
manusia, tentu tidak akan memadai.

Oleh kerana itu manusia memohon bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa
ta’ala yang akan memberi bekal secukupnya bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Setelah manusia memperoleh bekalan dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta’ala, dia akan mengarungi  kehidupan   dunia yang   berliku-liku dan jalan  yang bersimpang  siur, ia tidak akan  mencapai  kebahagian  diakirat kecuali  harus melalui jalan yang telah dirintis oleh para Rasul, para Nabi dan Shalihin. Oleh kerana itu ia memohon petunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dengan ucapan ...Ihdinaash shiraathal mustaqiima  اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (Tunjukilah kami jalan yang lurus).

Untuk menempuh jalan yang jauh itu perlu kawan (para shiddiqiin, syuhada dan shalihin) dan petunjuk jalan (para Nabi dan Rasul) yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa ta’ala:

...shiraathal ladziina an'amta 'alayhim  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم : Mereka ini tidak termasuk golongan yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa ta’ala:

...ghayril maghdhuu bi'alayhim walaladh dhaaliin غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين
“.. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”.

(Dinukil dari buku berjudul – Ayat-ayat Hukum Tafsir dan Uraian perintah-perintah
dalam Al-Quran karya K.H.Q Shaleh, H.A.A. Dahlan dan H.M.D. Dahlan)
Posted by HAR
Wahai Tuhan kami, hilangkanlah dari kami segala penghalang yang menghalangi kami
dari Engkau, dengan rahmat dan kurnia-Mu, Wahai Maha Penyayang.

No comments: