"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

03 November, 2014

ISI YANG TERSIRAT DALAM SURAH AL-FATIHAH (1)


Jelas bagi kita bahawa orang yang menafakuri dan menganalisis apa yang terkandung dalam Surah Al-Fatihah, pasti akan memperolehi hasil yang memenuhi keperluan manusia dalam beragama tentang kehidupan dunia dan akhirat.

Allah Subhanahu wa ta’ala memulai kitab-Nya dengan  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (bismillah hir Rahma nir rahiim - Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani) sampai akhir Surah Al-Fatihah kerana didalamnya telah tercakup segala rahsia sampai yang sehalus-halusnya.

Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih haiwan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak memerlukan makhluk-Nya, tapi makhluk yang memerlukan-Nya. Ar-Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahawa Allah melimpahkan kurnia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahawa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan “Bismillah hir-Rahman nir-Rahim” tidak mempunyai erti apa-apa menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta’ala;

SURAH AL-FATIHAH

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillaahi rabbi al'aalamiina

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”. (Surah Al-Fatihah: 2)

(Alhamdulillah - الْحَمْدُ للّهِ  ) : “Segala Puji” menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta’ala Tuhan Maha pencipta, Penentu, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, yang berhak menerima puji dan pujian yang mutlak.

(Rabbi al'aalamiina -  رَبِّ الْعَالَمِينَ ) : “Tuhan semesta alam” menunjukkan  bahawa Allah Subhanahu wa ta’ala itu Tuhan yang Maha Tunggal dan seluruh alam adalah kepunyaan-Nya, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta’ala. (Lafadz "rabb" tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan)

الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ
Ar rahman nir rahiem

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. (Surah Al-Fatihah: 3)

(Ar rahman nir rahiem - الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ ) : Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta’ala yang melimpahkan seluruh nikmat dan kebaikan kepada seluruh makhluk dengan curahan kurnia yang timbul dari kemurahan-Nya. Tiada puji dan pujian dengan pengangungan yang sempurna kecuali kepada zat pemberi nikmat Yang Maha Mulia, yang kebaikan-Nya meliputi sebelum, disa’at, sesudah mati.

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
Maliki yawmid deen

“Yang menguasai di hari Pembalasan” (Surah Al-Fatihah: 4)

(Maliki yawmid deen - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) : Menunjukkan bahawa Tuhan Allah Subhanahu wa ta’ala, berdasarkan hikmat dan rahmat-Nya, menetapkan hati akhirat sesudah alam fana sebagai hari Pengadilan. Pada hari itu akan ditunjukkan mana manusia yang hakikatnya berbuat baik, dan yang mana berbuat jahat, mana yang zalim dan mana yang menzalim.

Dalam kehidupan dunia kadang-kadang kita terlihat sebaliknya. Orang yang berbuat baik dianggap berbuat jahat, sedangkan orang yang berbuat jahat disanjung dan dipuji.

Yaumiddin (hari pembalasan): Di waktu dimana masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah, yaumulhisaab, yaumuljazaa' dan sebagainya.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
Iyyaaka na'budu wa-iyyaaka nasta'iinu

“Hanya Engkaulah yang kami sembah  dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan”. (Surah Al-Fatihah: 5) 

(Iyyaaka na'budu wa-iyyaaka nasta'iinu - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) : Menunjukkan bahawa manusia wajib mengetahui cara beribadat yang sebaik-baiknya.

Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta’ala, sebagai Tuhan yang disembah, kerana berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu wa ta’ala mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya.

 Nasta'iin (minta pertolongan), diambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

Cara beribadat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala didalam ayat ini ialah:

1.         Realisasi dalam bentuk tingkah laku yang dimanifestasikan dalam:

            a.  bentuk ibadat yang sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa ta’ala dan   
               Rasul-Nya.
           
            b.  bentuk I’tikat yang menegaskan bahawa dirinya tidak dapat melaksanakan 
               ibadatNya kecuali kerana kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa 
               ta’ala semata-mata.

2.         Kesan dalam bentuk tingkah laku yang meninggalkan bekas sebagai akibat dari
           ibadat dan I’tikat yang dilihat dalam kehidupannya:

            a.  selalu merasa senang dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta’ala

            b.  berbudi perkerti lulur (mulia) dan terpuji serta sederhana.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ  اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
Ihdinaash shiraathal mustaqiima, shiraathal ladziina an'amta 'alayhim 

‘Tunjukilah  kami jalan yang lurus, (iaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka”. (Surah Al-Fatihah: 6-7)

(Ihdinaash shiraathal mustaqiima, shiraathal ladziina an'amta 'alayhim - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ  اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) : Menunjukkan bahawa permohonan petunjuk nikmat dan jalan yang pernah diberikan kepada para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada, merupakan sifat yang terpuji dan jalan yang direadhai.

غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين
ghayril maghdhuu bi'alayhim walaladh dhaaliin

“.. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”. (Surah Al-Fatihah: 7)

(ghayril maghdhuu bi'alayhim walaladh dhaaliin - غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ) : Menunjukkan bahawa menjauhkan diri dari orang-orang yang celaka yang menurutkan hawa nafsunya serta menambah-nambah agama, salah satu kewajipan manusia.

Yang dimaksud dengan "mereka yang dimurkai" dan "mereka yang sesat" ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Bergaul dengan orang saperti itu akan diwarisi akhlak tercela serta disebarkan perbuatan mereka. Oleh kerana itu, apabila kita ingin mengetahui seseorang, perlulah kita ketahui siapa kawan karibnya.

a.         Syahwat (dorongan ingin mencapai sesuatu) yang tergambar dalam sifat
kebinatangan dan berakibat merugikan orang lain.

b.         Marah, yang tergambar dalam sifat binatang buas lebih berbahaya dari syahwat
yang berakibat merugikan orang lain.

c.         Hawa nafsu yang tergambar dalam sifat syaitan yang merasuk dalam diri manusia dan lebih berbahaya dari dorongan marah. Apabila manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya, ia tidak akan diperdulikan oleh Tuhan-Nya.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda:

“Kezaliman itu ada 3 macam: Kezaliman yang tidak diampuni, yang akan diperhitungkan, dan yang akan dimaafkan. Kezaliman yang tidak diampuni adalah syirik kepada (mneyekutukan) Allah Subhanahu wa ta’ala. Kezaliman yang akan diperhitungkan adalah kezaliman antara manusia, dan kezaliman yang akan dimaafkan adalah penganiayaan terhadap dirinya sendiri. (Hadits Riwayat Ath-Thaya’lisi dan Al-Bazzar yang bersumber dari Anas)

Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni, bersumber dari hawa nafsu, yang dapat menimbulkan kekufuran dan menambah-nambah agama, dan kezaliman yang akan diperhitungkatan (antara manusia) bersumber dari dorongan marah yang dapat menimbukan sifat ujub takabur (sombong), sedangkan kezaliman yang diharapkan dapat dimaaf oleh Allah Subhanahu wa ta’ala bersumber dari syahwat (dorongan) yang dapat menimbulkan sikap rakus dan kikir.

Sekiranya keenam sifat tersebut diatas (Kufur, Menambah-nambah agama, Ujub, Takabur, Rakus dan Kikir) terkumpul pada diri seseorang, timbullah sifat akhlak yang sangat tercela yang disebut hasud yang menjadi puncak segala kejahatan manusia.

Allah Subhanahu wa ta’ala memberi petunjuk kepada hamba-Nya untuk selalu memohon perlindungan dari perbuatan orang-orang yang menghasut.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
wamin syarri haasidin idzaa hasada

 “Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya”. (Surah Al-Falaq: 5)

Adapun tingkatan pribadi-pribadi yang sangat tercela dibandingkan dengan pribadi pencuri, ahli zina, tukang judi, pembunuh dan sebagainya, adalah kepribadian syaitan yang selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat.

Sebagaiman Firman Allah Subhanahu wa ta’ala:

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
alladzii yuwaswisu fii shuduuri alnnaasi 

“Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia..”(Surah An-Nas: 5)

Setelah kita mengetahui berbagai penyakit yang terdapat pada manusia dan telah memahami kandungan Surah Al-Fatihah, nyatalah Allah Subhanahu wa ta’ala telah mencipta ubat bagi setiap penyakit. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah tersimpul dalam “Bismillah hir-Rahman nir-Rahim” dapat menolak penyakit perbuatan hawa nafsu, marah dan syahwat yang tidak terkendalikan. Ayat-ayat selanjutnya sampai akhir surah, dapat menolak 7 penyakit yang muncul akibat ketiga dorongan yang tidak terkendalikan (Kufur, menambah-nambah agama, ujub, takabur, rakus, kikir dan hasut)

Firman Allah Subhanahu wa ta’ala:

اَفَرَءَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰٮهُ
afara-ayta mani ittakhadza ilaahahu hawaahu

 “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya…(Surah Al-Jathiyat: 23)

Sekiranya ia mengenal nama Allah Subhanahu wa ta’ala dan tahu bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, syaitan dan hawa nafsu akan menjauhi dirinya.

BERSAMBUNG…..

No comments: